Tự động tạo Sequence Timelapse nhanh chóng trong Premiere Pro

Có nhiều cách để tạo một thời điểm timelapse, nhưng đối với hướng dẫn này, tôi sẽ sử dụng hình ảnh tĩnh. Tôi có một dãy gồm 225 hình ảnh tĩnh từ Trạm Vũ trụ Quốc tế mà tôi đã tải xuống từ trang web của NASA (Download here). Tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra một timelapse trong chuỗi các bức ảnh này trong bốn bước đơn giản.

Bước 1: Import và Thiết lập

Đầu tiên, mình cần import tất cả các bức ảnh của mình vào trong project. Để import, mình vào File -> Imporrt. Và tôi sẽ tạo một folder Graphics.

Bước 2: Chọn các bức hình và xử lý tự động Sequence

Đầu tiên là bạn cần chọn các bức hình của bạn, cần sử dụng timelapse. I chọn 225 bức hình trong project của mình. Sau đó tôi click vào button: Automate to Squence ở dưới project panel. như trong hình trên.

Bước 3: Tự động Settings

Tôi sử dụng Automate to Sequence để tùy chỉnh timelapse của tôi.

Ordering

Tôi sẽ chọn Selection Order trong phần Ordering

Placement và Method

Với Placement, Tôi có thể để các bức hình của tôi được sắp xếp theo thứ tự trong sequence hoặc tại các thời điểm đánh dấu của nó. ở đây tôi chọn Squentially (Sắp xếp thứ tự).

Với Method, thì nó có không có gì cần tôi phải xử lý nhiều vì thế tôi sẽ chọn: Overwrite method, hoặc bạn có thể chọn Insert nếu bạn muốn xử lý.

Still Clip Duration

Tôi có thể sử dụng In/Out cho chuỗi hình tĩnh của của tôi hoặc chọn thời lượng cho chuỗi của mình. Đối với timelapse của tôi, tôi muốn xử lý thời gian cho mỗi hình là 1 Frame. Tôi có thể dễ dàng để kiểm tra thời lượng cho hình ảnh mình để cho cái nhìn tốt nhất.

Transition

Tôi có thể xử lý việc chuyển tới các video và audio theo thời gian mặc định.

Ignore Options

Nếu tôi sử dụng Automate to Sequence, tôi có thể chọn loại bỏ audio hoặc hình ảnh một cách tự động

Bước 4: Xem lại

Bước cuối cùng này tôi chỉ muốn xem lại timelapse của mình, và nếu cần thay đổi thì tôi sẽ xử lý nó. như muốn nhanh hay chậm timelapse của mình.

Các bạn chú ý:

Có rất nhiều cách để import file thành chuỗi timelapse trong premiere pro, Có thể chọn ngay khi Import bạn click vào ô Import Sequense – Nó sẽ tự động tào thành chuỗi video luôn – mỗi hình là 1 frames.

Còn như bài trên mình viết và dịch nó sẽ cho bạn xử lý thời gian mỗi hình khi import vào.

Chúc các bạn thành công.

Bài dịch và biên tập: Bùi Quang Tiến – www.efilmvn.com

Facebook Comments