• By

[Sài Gòn] Chỉnh màu Phim bằng Adobe Premiere Pro – Colorist Tiến Bùi