Sử dụng file XML để chuyển qua lại Timeline giữa các phần mềm dựng khác nhau