Tại sao không nghe thấy tiếng trong Resolve – cách xử lý nó!