Bóng đá giờ có công nghệ mới: Sóng TV ở mỗi vùng hiện một quảng cáo khác nhau